Podmienky používania

Tatryana, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu alebo zrušiť používateľské meno podľa vlastného uváženia. Ste výlučne zodpovedný za činnosť, ktorá sa vyskytuje vo vašom účte a zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vášho hesla. Nikdy nebudete používať účet iného používateľa bez predchádzajúceho výslovného súhlasu iného používateľa. Okamžite budete písomne informovať spoločnosť Tatryana, s.r.o. o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo inom porušení bezpečnosti súvisiacom s účtom, o ktorom viete.


Webové stránky vrátane ich obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.